0/0    horse

Stoimenov Саниране на сгради

саниране на сгради

Проектиране на
инфраструктура и сгради

Основната дейност на Фирма „Стоименов Проджект“ ЕООД е изготвяне на ВиК инфраструктурни проекти и съпътстващи части, както и проекти за жилищни, учебни, спортни, производствени сгради.

Предлагаме цялостно проектиране на външни водопроводни и канализационни мрежи, сградни отклонения, както и вътрешни ВиК инсталации.

Комплексните проекти обхващат всички необходими части, за да се получи краен продукт отговарящ на всички изисквания, както на Възложителя, така и на нормативните уредби.

Инвестиционните проекти изготвени съответно в прединвестиционна, идейна, техническа и работна фаза включват следните части:

Архитектура, Геодезия, Конструктивна, ВиК, Пътна, Електрическа, ОВК, Озеленяване, ПБЗ, ПБ, ПУСО . Екипът е съставен от доказани професионалисти с дългогодишен и доказан опит.

Основното в процеса на работа залагаме на прецизност, бързина, без технически грешки, функционалност и спазване на договорените срокове.


Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-6981-C01 за изпълнение на проект с наименование "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Научи ощедата на новината 04.08.2020 г.


Проектиране на сгради и съоръжения
проектиране на вик мрежи и съоръженияАрхитектурно и инженерно проектиранеСтоименов Проджект“ ЕООД фирма за
проектиране на вик

Scroll to Top